MODERNIZIRANA PREGRADA VONARJE

Objavil/a Visit Podčetrtek | 6. 12. 2019 |

Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode sta v sklopu mednarodnega projekta 'Frisco 2.1: Čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti 2.1 – gradbena ukrepa Vo-narje' zaključila modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje, s čimer je zagotovljena zmanj-šana poplavna ogroženost v nižje ležečih občinah na obeh straneh meje. Kljub modernizirani pregradi pa bo korakov do uresničitve sanj o napolnjenem Vonarskem jezeru potrebno še veli-ko.

Novembra 2017 je bil potrjen bilateralni evropski projekt FRISCO 2.1, v okviru katerega so bili izvedeni strukturni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti na območju reke Sotle na obeh straneh meje, in sicer z modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje, ki se uporablja za uspešno zadrževanje vodnega vala v času močnejših padavin. V sklopu projekta sta partnerja Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode sanirala poškodovane betonske dele, zamenjala kovinsko ograjo na konstrukcijah in povezovalnem mostu, zamenjala izrabljene kovinske zapornice in opremo za upravljanje, zamenjala nadstreška nad območjem delovanja zapornic, zagotovila protikorozijsko zaščito za kovinsko konstrukcijo, namestila opremo za opazovanje pregrade (akcelerografi, piezometri, inklinometri) in namestila opremo za avtomatsko delovanje ter daljinsko upravljanje zapornic.

Pregrada Vonarje je bila zgrajena v 80. letih 20. stoletja in je prvotno služila kot mokri zadrževalnik za Vonarsko jezero, ki naj bi služilo predvsem za zadrževanje visokih voda reke Sotle, za zagotavljanje vode za oskrbo s pitno vodo in za izboljšanje odtočnega sistema Sotle pri nižjih vodostajih.

»S tem projektom je pregrada temeljito obnovljena, pri čemer smo z vsemi izvedenimi deli dosegli, da pregrada zdaj deluje bolj zanesljivo in varno, kar posledično pomeni manjšo poplavno ogroženost za prebivalce obmejnih občin. Dodati še velja, da bo obnovljena pregrada omogočila nadaljnje razvojne priložnosti za bližnje občine, pri čemer vemo, da obstaja želja po ponovni ojezeritvi,« je povedal Tomaž Prohinar, direktor Direkcije Republike Slovenije za vode, ki je bila vodilni partner pri izvedbi projekta FRISCO 2.1. Študije, analize, ki jih potrebujejo za sprejetje odločitve, ali bi območje, kjer je bilo pred desetletji že jezero, ponovno ojezerili, je Prohinar lani napovedoval za letošnje poletje. Ob tokratnem odprtju obnovljene pregrade pa je pojasnil, da je študija oziroma strokovna podlaga, ki preverja možnost ojezeritve, v izdelavi: »V izdelavi je strokovna podlaga, ki možnost ojezeritve predvideva s štirih vidikov – sedimentov, hidrologije ter vpliva na naravo in živa bitja na tem območju. Ko bo zaključena, bomo videli, pod kakšnimi pogoji je ta ojezeritev možna.« Kot je še dodal Prohinar, mora biti študija končana v devetih mesecih, do poletja pa bo tudi hrvaška stran poskrbela za potrebne analize, nato se bodo lotili potrebnih ukrepov. Dodal je še, da se pričakuje, da bodo morali izvesti poseke na zaraščenem območju nekdanjega jezera in odstraniti humus, saj vse to lahko namreč povzroča gnitje in tako poslabšuje kakovost vode.

»Uspešno prenovljena pregrada je rezultat dobrega čezmejnega sodelovanja slovenskih in hrvaških strokovnjakov s področja vode ter pridobivanja evropskih sredstev, saj je 85 % financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014–2020, medtem ko so 15 % naložbe predstavljala lastna sredstva partnerjev,« je dodal Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih vod, ki so bile projektni partner pri izvedbi projekta FRISCO 2.1.

Sto dva metra dolga pregrada v štiridesetih letih še ni bila obnovljena, zdaj je to rešeno za prihodnjih petdeset let, je dejal Zoran Marković iz Hrvatskih vod in razložil njeno delovanje: »Namenjena je zadrževanju poplavnih valov reke Sotle od izvira do sem. V trenutku, ko obstaja nevarnost, da Sotla lahko poplavi, se zapornica na pregradi zapre, začne se polniti jezero in lahko se nabere 8,5 milijona kubičnih metrov vode.«

Nad ureditvijo pregrade Vonarje je seveda navdušen tudi župan Podčetrtka Peter Misja, ki je ob ogledu dejal: »Modernizirana pregrada za vse, ki živijo ob spodnjem delu Sotle, v primeru protipoplavne zaščite, pomeni veliko. Lahko rečem, da je po petnajstih letih muke končno prišlo do ureditve, sedaj pa sledi nadaljevanje in potrebne analize, za katere verjamem, da bodo dale rezultate, da se bo lahko dno očistilo in se območje napolnilo z vodo, s čimer bi pridobili enega največjih turističnih produktov v Sloveniji.«

Skupna vrednost projekta je znašala 1.678.525,00 EUR

85 % je financirala Evropska unija

15 % naložbe predstavljajo lastna sredstva partnerjev

9 mesecev je predvidenih za končanje študij

Tekst in foto: Karmen Cvirn
rsz_pregrada_1

PRIJAVITE SE NA E-OBVEŠČANJE

PRIJAVITE SE NA TIC-OVE NOVICE IN BODITE OBVEŠČENI O AKTUALNIH DOGODKIH IN DOŽIVETJIH.