Center za promocijo vin, kulture in turizma

Akronim operacije: Banovina

Logotipi sponzorjev

Prijavitelj: Občina Podčetrtek

Vodilni partner: Občina Podčetrtek

Partnerji: Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ; Društvo vinogradnikov Virštanj-Kozjansko

Tematsko področje: Razvoj osnovnih sredstev;

Ukrep 2.1.: Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja;

Cilj 2.1.1.: Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo. 

Povzetek: Z investicijskimi vlaganji bo Občina Podčetrtek preuredila stavbo Virštanj - gospodarsko poslopje Banovinev Center za promocijo vin, kulture in turizma ter tako zagotovi dodatno ponudbo na podeželskem območju Obsotelja in Kozjanskega. Na območju namreč trenutno še ni ustrezne infrastrukture, ki bi lahko združila ponudbo lokalnih vinarjev/vinogradnikov, kulture območja ter vzpostavila pogoje za turistično trženje ponudbe na enem mestu. Vzpostavljen center bo pomenil velik doprinos za turistično ponudbo območja LAS Obsotelje in Kozjansko, saj bo omogočal povezovanje ključnih deležnikov treh področij: vino, kultura in turizem na širšem območju LAS. Naložba predvideva ureditev vinske kleti v kletnih prostorih objekta in večnamenskega prostora v nadstropju. Investitor želi stavbo preurediti v dva ločena sklopa, ki lahko delujeta neodvisno drug od drugega ali pa se dopolnjujeta.

 

V operaciji je predvidena tudi inovativna vzpostavitev spletnega mesta, ki bo omogočalo prodajo lokalno pridelanih vin, česar na območju LAS Obsotelje in Kozjansko še ni, posebno pozornost pa bodo v operaciji namenili tudi ranljivim ciljnim skupinam: mladim (izvedba likovnega natečaja v OŠ Podčetrtek) ter starejšim in brezposelnim (obe ciljni skupini imata velik potencial za vključevanje v oblikovanje nove storitve/produkta, zato bomo zanje izvedli pet tematskih delavnic »Povezovanje vin in kulinarike ter spletna prodaja vin«).

Operacija bo omogočala interpretacijo kulturne in gastronomske dediščine, omogočila razvoj dodatne turistične ponudbe na podeželju (vpliv na razvoj ponudbe pri lokalnih ponudnikih), vzpostavila nove trženjske kanale (prodaja lokalnih vin na spletu) ter povečala prepoznavnost turističnega območja. Z izvedbo operacije bomo prispevali k izboljšanju narave, okolja in spodbujali rabo endogenih potencialov ter revitalizirali degradiran objekt kulturne dediščine, objekt Banovine in mu dodali nove vsebine.

Cilji operacije Center za promocijo vin, kulture in turizma so:
  • razvoj novega, tržno zanimivega turističnega produkta (revitalizacija in ohranjanje objektov kulturne dediščine s pomočjo podporne infrastrukture – ureditev objekta Banovina in vzpostavitev novega centra),
  • razvoj nove storitve (vzpostavitev novega spletnega mesta ter vzpostavitev spletne prodaje lokalnih vin na njem),
  • animacija in aktivno vključevanje ranljivih ciljnih skupin (izvedba tematskih delavnic za brezposelne in starejše, organizacija likovnega natečaja na temo vino-kultura-turizem)
  • vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva (sestavljeno iz javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja), ki bo delovalo po preteku operacije, saj bo na ta način zagotovljena trajnost operacije ter storitev in produktov, ki bodo v njej vzpostavljeni.

Pričakovani rezultati operacije so:

  • vzpostavitev novega turističnega produkta in revitalizacija kulturne dediščine: Center za promocijo vin, kulture in turizma,
  • vzpostavitev novega trženjskega kanala, prodajne spletne strani za skupno promocijo in trženja lokalnih produktov,
  • izvedene (6) aktivnosti za ranljive ciljne skupine,
  • novo inovativno partnerstvo sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.

Povezave:

CENTER ZA PROMOCIJO VIN, KULTURE IN TURIZMA (PDF dokument)

Evropska komisija, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

Program razvoja podeželja 2014–2020

LAS Obsotelje in Kozjansko