Pomen gliv za biodiverziteto Kozjanskega in Obsotelja

Logotipi sponzorjev

Projekt: Pomen gliv za biodiverziteto Kozjanskega in Obsotelja (podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP).

Vključeni partnerji:

Opis projekta:

Na območju Kozjanskega parka glive predstavljajo pomemben del narave, ki pa je ogrožen predvsem zaradi nepravilnega nabiralništva, namernega uničevanja, vplivov gozdarske tehnologije pri sečnji gozdov, vplivov agrotehničnih ukrepov, gnojenja z dušikovimi spojinami in fragmentacije večjih gozdnih kompleksov. S projektom želimo ciljne skupine izobraževati o pomenu gliv za ohranjanje biodiverzitete,  izobraževati o pravilnem nabiranju gliv, o gojenju gob za lastne potrebe  oz. prodajo ter osveščati o glavnih vrstah užitnih, strupenih in zavarovanih vrst gliv na zavarovanem območju. Vzpostavili bomo Gobarsko učno pot na območju občine Podčetrtek, izdelali zloženko za pot,  postavili razstavo gob na gradu Podsreda ter izvedli delavnice za različne ciljne skupine. Projekt bo pomembno prispeval k inovativni turistični ponudbi območja, saj tovrstne ponudbe na temo gliv na našem območju še ni. Projekt pa v prvi vrsti podpira varstvo okolja in ohranjanje narave.

Aktivnosti projekta:

 • vodenje in koordinacija projekta,
 • promocija in obveščanje javnosti,
 • izvedba 5 delavnic o glivah v občinah: Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Rogaška Slatina, Podčetrtek in Kozje,
 • priprava in postavitev razstave o gobah na gradu Podsreda,
 • vzpostavitev Gobarske učne poti, izdelava promocijske zloženke.

Cilji projekta:

 • ustrezna interpretacija obsežnih podatkov o glivah na območju LAS Obsotelje in Kozjansko,
 • vzpostavljena nova turistična infrastruktura v naravnem okolju,
 • krepitev zavesti o pomenu gliv za biodiverziteto Kozjanskega in Obsotelja.
 • Rezultati projekta:
 • gobarska učna pot
 • razstava o gobah na gradu Podsreda
 • 5 izobraževalnih delavnic o glivah
 • zloženka v slovenskem in angleškem jeziku o Gobarski učni poti

Trajanje projekta: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.
Vrednost projekta: 11.888,27 EUR
Zaprošena sredstva iz sklada EKSRP: 8.963,24 EU

POVEZAVE:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020