Ureditev Emine tematske poti

O operaciji ureditve Emine tematske poti.

Logotipi sponzorjev

Kratek povzetek: Občina Podčetrtek bo v letu 2019 skupaj s partnerji v projektu uredila Emino tematsko pot v skupni izmeri 2,610 kilometra, prav tako pa bodo v sklopu projekta pripravili kulinarični produkt – Emino gastronomsko razvajanje. V sklopu operacije bodo izvedene tudi izobraževalne delavnice o menijih, prav tako pa bo sestavljeno novo inovativno partnerstvo s predstavniki javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.

Občina Podčetrtek kot prijavitelj operacije »Emina tematska pot« kandidira za pridobitev sofinanciranja na 2. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP. Ureditev Emine tematske poti se nanaša na Tematsko področje: Razvoj osnovnih sredstev; Ukrep 2.1.: Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja; Cilj 2.1.1.: Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo. Hkrati pa operacija podpira cilje in kazalnike drugih tematskih področij SLR 2014-2020 LAS Obsotelja in Kozjanskega: Ustvarjanje delovnih mest, Varstvo okolja in ohranjanje narave in Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Občina bo v izvedbo operacije vključila tudi partnerje, in sicer:

 1. Turistično društvo Pristava pri Mestinju,
 2. Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje,GIZ
 3. Osnovno šolo Podčetrtek,
 4. Ljudsko univerzo Rogaška Slatina.

Cilj operacije Ureditev Emine tematske poti je razvoj dveh novih, tržno zanimivih turističnih produktov in promocija območja operacij.

Po zaključku operacije bosta nastala dva nova produkta:

 1. dva nova turistična produkta (Emina tematska pot in kulinarični produkt Emino gastronomsko razvajanje) ter
 2. novo inovativno partnerstvo, sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.

Vrednost operacije znaša 134.358,22 EUR (po tekočih cenah) in le-ta bo sofinancirana v višini 70.000,00 EUR s strani EU – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in RS. Partnerji bodo v letu 2019 zagotovili skupno 64.358,22 EUR.

Predmetna operacija v ureditev Emine tematske poti vključuje sledeče aktivnosti:

 1. objava JN za izbor izvajalca za ureditev poti,
 2. izbor izvajalca in podpis pogodbe z njim,
 3. izvedba gradbenih in obrtniških del za ureditev poti ter postavitev opreme,
 4. postavitev označevalnih tabel,
 5. strokovni nadzor,
 6. razvoj (oblikovanje) novega turističnega produkta – Emine poti,
 7. promocijske aktivnosti,
 8. organizacija in izvedba kulturne prireditve ob zaključku operacije,
 9. organizacija in izvedba šolskega pohoda,
 10. oblikovanje Eminega menija-nov produkt in organizacija izobraževalnih delavnic o kulinariki ter izdelava zloženke starih receptov,
 11. informiranje in obveščanje javnosti ter
 12. vodenje operacije.

Pričakovani rezultati operacije so:

 • urejena Emina tematska pot v skupni dolžini 2,610 km,
 • dva nova turistična produkta (Emina tematska pot in kulinarični produkt Emino gastronomsko razvajanje),
 • izvedene izobraževalne delavnice o menijih (4),
 • novo inovativno partnerstvo sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.

Emina pot:

emina-pot

Povezave:

Evropska Komisija, razvoj podeželja

LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020

Program Razvoja podelželja Republike Slovenije 2014-2020