Evropa investira v podeželje

O projektih razvoja podeželja s pomočjo sredstev EU

Logotipi sponzorjev

CENTER ZA PROMOCIJO VIN, KULTURE IN TURIZMA

Akronim operacije: Banovina

Prijavitelj: Občina Podčetrtek

Vodilni partner: Občina Podčetrtek

Partnerji: Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ; Društvo vinogradnikov Virštanj-Kozjansko

Tematsko področje: Razvoj osnovnih sredstev;

Ukrep 2.1.: Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja;

Cilj 2.1.1.: Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo. 

Povzetek: Z investicijskimi vlaganji bo Občina Podčetrtek preuredila stavbo Virštanj - gospodarsko poslopje Banovinev Center za promocijo vin, kulture in turizma ter tako zagotovi dodatno ponudbo na podeželskem območju Obsotelja in Kozjanskega. Na območju namreč trenutno še ni ustrezne infrastrukture, ki bi lahko združila ponudbo lokalnih vinarjev/vinogradnikov, kulture območja ter vzpostavila pogoje za turistično trženje ponudbe na enem mestu. Vzpostavljen center bo pomenil velik doprinos za turistično ponudbo območja LAS Obsotelje in Kozjansko, saj bo omogočal povezovanje ključnih deležnikov treh področij: vino, kultura in turizem na širšem območju LAS. Naložba predvideva ureditev vinske kleti v kletnih prostorih objekta in večnamenskega prostora v nadstropju. Investitor želi stavbo preurediti v dva ločena sklopa, ki lahko delujeta neodvisno drug od drugega ali pa se dopolnjujeta.

 

V operaciji je predvidena tudi inovativna vzpostavitev spletnega mesta, ki bo omogočalo prodajo lokalno pridelanih vin, česar na območju LAS Obsotelje in Kozjansko še ni, posebno pozornost pa bodo v operaciji namenili tudi ranljivim ciljnim skupinam: mladim (izvedba likovnega natečaja v OŠ Podčetrtek) ter starejšim in brezposelnim (obe ciljni skupini imata velik potencial za vključevanje v oblikovanje nove storitve/produkta, zato bomo zanje izvedli pet tematskih delavnic »Povezovanje vin in kulinarike ter spletna prodaja vin«).

Operacija bo omogočala interpretacijo kulturne in gastronomske dediščine, omogočila razvoj dodatne turistične ponudbe na podeželju (vpliv na razvoj ponudbe pri lokalnih ponudnikih), vzpostavila nove trženjske kanale (prodaja lokalnih vin na spletu) ter povečala prepoznavnost turističnega območja. Z izvedbo operacije bomo prispevali k izboljšanju narave, okolja in spodbujali rabo endogenih potencialov ter revitalizirali degradiran objekt kulturne dediščine, objekt Banovine in mu dodali nove vsebine.

Cilji operacije Center za promocijo vin, kulture in turizma so:
 • razvoj novega, tržno zanimivega turističnega produkta (revitalizacija in ohranjanje objektov kulturne dediščine s pomočjo podporne infrastrukture – ureditev objekta Banovina in vzpostavitev novega centra),
 • razvoj nove storitve (vzpostavitev novega spletnega mesta ter vzpostavitev spletne prodaje lokalnih vin na njem),
 • animacija in aktivno vključevanje ranljivih ciljnih skupin (izvedba tematskih delavnic za brezposelne in starejše, organizacija likovnega natečaja na temo vino-kultura-turizem)
 • vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva (sestavljeno iz javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja), ki bo delovalo po preteku operacije, saj bo na ta način zagotovljena trajnost operacije ter storitev in produktov, ki bodo v njej vzpostavljeni.

Pričakovani rezultati operacije so:

 • vzpostavitev novega turističnega produkta in revitalizacija kulturne dediščine: Center za promocijo vin, kulture in turizma,
 • vzpostavitev novega trženjskega kanala, prodajne spletne strani za skupno promocijo in trženja lokalnih produktov,
 • izvedene (6) aktivnosti za ranljive ciljne skupine,
 • novo inovativno partnerstvo sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.

Povezave:

CENTER ZA PROMOCIJO VIN, KULTURE IN TURIZMA (PDF dokument)

Evropska komisija, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

Program razvoja podeželja 2014–2020

LAS Obsotelje in Kozjansko

 

Logotipi sponzorjev

LAS: VAŠ DRUGI DOM

Akronim operacije: V.D.D.

Prijavitelj: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina Partnerji: PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d. o. o., Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ

Celotna vrednost operacije (z DDV): 10.779,95 evra

Tematsko področje: Ustvarjanje delovnih mest

Ukrep: 1.2.: Razvoj in trženje lokalnih potencialov

Cilj: 1.2.1.: Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev

Trajanje operacije: od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019

Kratek povzetek: Spodbujali bomo razvoj in širitev turistične ponudbe območja, kar bo vplivalo na razvoj novih turističnih storitev v urbanem naselju, s tem pa bomo posredno in dolgoročno vplivali na ustvarjanje delovnih mest ter vključene ozaveščali o pomenu pravne ureditve izvajanja storitev. Partnerstva bodo posredno vplivala na ugodnejše pogoje za razvoj podjetništva, saj bodo predstavljala potencial za odpiranje delovnih mest. V regiji bomo razvijali pogoje za možnost vključevanja vsem skupinam prebivalstva ter za posamezne ranljivejše skupine (brezposelni, mladi in ženske) z aktivnimi pristopi, ki bodo omogočali njihovo delovno in socialno vključenost, hkrati pa bodo omenjene ciljne skupine prispevale k doseganju ciljev za blaginjo regije. Regijskemu gospodarstvu bomo omogočali podporno razvojno okolje, ustvarili bomo pogoje za zagotovitev družinam prijaznih podjetij. S projektom bomo zagotavljali podporne storitve za razvoj podjetništva potencialnim podjetnikom, novo nastalim podjetjem, in sicer predvsem s področja informacijske in izobraževalne funkcije. Naučili jih bomo uspešnega trženja in grafičnega oblikovanja njihovih storitev ter tako posredno vplivali na ustvarjanje novih delovnih mest. Inovativnega v operaciji je to, da bomo na lokalnem območju Obsotelja in Kozjanskega vzpostavili nov pristop uresničevanja lokalnega razvoja z rabo lokalnih virov (prenos dobrih praks v lokalno območje). Takšnega projekta na območju Las Obsotelje in Kozjansko še ni bilo.

Cilji: Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev tako, da bo na območju LAS Obsotelje in Kozjansko izvajala aktivnosti, s katerimi bomo okrepili razvoj trženja lokalnih potencialov, s pomočjo izobraževalnih delavnic s področja računalništva, spletnih socialnih omrežij, fotografije, učinkovite rabe spletnih portalov, ki ponujajo namestitve, ter računovodskega vodenja, vzpostavljene formalne ureditve podjetništva oz. storitev, dosegli cilj, da bodo mladi, brezposelni, starejši, ženske, brezposelni lahko z novo pridobljenimi znanji lahko ustvarili storitev, ki jim bo dolgoročno prinesla finančno varnost. Nova turistična storitev je zelo perspektivna na lokalnem območju Obsotelja in Kozjanskega, saj imamo veliko večstanovanjskih objektov, ki zaradi odseljevanja ljudi v druge kraje in regije ostajajo prazna. Neposredni učinki operacije so namenjeni brezposelnim, mladim in ženskam, moški, in tudi aktivnim podjetnikom. Na območju je še vedno velika brezposelnost in premajhna vključenost mladih in žensk v delovno okolje. Z njihovim vključevanjem v operacijo bodo predvsem mladi (in tudi starejši brezposelni) dobili nov, inovativen pristop k podjetniškemu razmišljanju. Z novim načinom razmišljanja trženja namestitev bomo lahko v izobraževanje vključili vse ranljive ciljne skupine, saj so izobraževalni moduli namenjeni ravno temu, da funkcionalno opremijo vsakega posameznika, da bo lahko le-to uporabljal vsakodnevno pri delu.

Glavne dejavnosti:

 1. Digitalna akademija
 2. Osnove digitalne fotografije
 3. Uporaba pametnega telefona pri fotografiji in sledenje trendom
 4. Obdelava fotografij z grafičnimi programi
 5. Profesionalno fotografiranje prostorov
 6. Psihološki profil gosta
 7. Čustvena in razumska inteligenca gosta
 8. osnove računovodstva
 9. Učinkovita raba spletnih socialnih omrežij v marketingu
 10. Pravni vidik vzpostavitve oddajanja namestitev
 11. Raba spletnih portalov

Pričakovani rezultati: Z rezultati bomo prispevali k uresničevanju ciljev na nivoju operacije tako, da bodo tisti, ki se bodo vključili v izobraževalne module dosegli, dobili nov, inovativen pristop k podjetniškemu razmišljanju in trženju turističnih storitev.

Povezave:

Evropska Komisija, razvoj podeželja

LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020

Program Razvoja podelželja Republike Slovenije 2014-2020


Logotipi sponzorjev

UREDITEV EMINE TEMATSKE POTI

Akronim operacije: EMINA DOŽIVETJA

Kratek povzetek: Občina Podčetrtek bo v letu 2019 skupaj s partnerji v projektu uredila Emino tematsko pot v skupni izmeri 2,610 kilometra, prav tako pa bodo v sklopu projekta pripravili kulinarični produkt – Emino gastronomsko razvajanje. V sklopu operacije bodo izvedene tudi izobraževalne delavnice o menijih, prav tako pa bo sestavljeno novo inovativno partnerstvo s predstavniki javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.

Občina Podčetrtek kot prijavitelj operacije »Emina tematska pot« kandidira za pridobitev sofinanciranja na 2. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP. Ureditev Emine tematske poti se nanaša na Tematsko področje: Razvoj osnovnih sredstev; Ukrep 2.1.: Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja; Cilj 2.1.1.: Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo. Hkrati pa operacija podpira cilje in kazalnike drugih tematskih področij SLR 2014-2020 LAS Obsotelja in Kozjanskega: Ustvarjanje delovnih mest, Varstvo okolja in ohranjanje narave in Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Občina bo v izvedbo operacije vključila tudi partnerje, in sicer:

 1. Turistično društvo Pristava pri Mestinju,
 2. Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje,GIZ
 3. Osnovno šolo Podčetrtek,
 4. Ljudsko univerzo Rogaška Slatina.

Cilj operacije Ureditev Emine tematske poti je razvoj dveh novih, tržno zanimivih turističnih produktov in promocija območja operacij.

Po zaključku operacije bosta nastala dva nova produkta:

 1. dva nova turistična produkta (Emina tematska pot in kulinarični produkt Emino gastronomsko razvajanje) ter
 2. novo inovativno partnerstvo, sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.

Vrednost operacije znaša 134.358,22 EUR (po tekočih cenah) in le-ta bo sofinancirana v višini 70.000,00 EUR s strani EU – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in RS. Partnerji bodo v letu 2019 zagotovili skupno 64.358,22 EUR.

Predmetna operacija v ureditev Emine tematske poti vključuje sledeče aktivnosti:

 1. objava JN za izbor izvajalca za ureditev poti,
 2. izbor izvajalca in podpis pogodbe z njim,
 3. izvedba gradbenih in obrtniških del za ureditev poti ter postavitev opreme,
 4. postavitev označevalnih tabel,
 5. strokovni nadzor,
 6. razvoj (oblikovanje) novega turističnega produkta – Emine poti,
 7. promocijske aktivnosti,
 8. organizacija in izvedba kulturne prireditve ob zaključku operacije,
 9. organizacija in izvedba šolskega pohoda,
 10. oblikovanje Eminega menija-nov produkt in organizacija izobraževalnih delavnic o kulinariki ter izdelava zloženke starih receptov,
 11. informiranje in obveščanje javnosti ter
 12. vodenje operacije.

Pričakovani rezultati operacije so:

 • urejena Emina tematska pot v skupni dolžini 2,610 km,
 • dva nova turistična produkta (Emina tematska pot in kulinarični produkt Emino gastronomsko razvajanje),
 • izvedene izobraževalne delavnice o menijih (4),
 • novo inovativno partnerstvo sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.

Emina pot:

emina-pot

Povezave:

Evropska Komisija, razvoj podeželja

LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020

Program Razvoja podelželja Republike Slovenije 2014-2020


Logotipi sponzorjev

DIGITALIZACIJA TURISTIČNE PONUDBE LTO PODČETRTEK

Akronim operacije: “Včeraj, danes in za jutri.”

Vodilni partner:

 • TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE, GIZ

Partnerji:

 • OBČINA PODČETRTEK

Projekt sofinanciran na 1. Javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinanciranje s sredstvi EKSRP.

Cilji projekta

Ureditev spletne strani bo po najnovejših trendih, da bodo vzpostavljeni pogoji za spletno promocijo. S tem želimo dvigniti zadovoljstvo lokalnega turističnega gospodarstva ter gostov, ki obiščejo našo destinacijo. Povečati želimo prodajo izdelkov in storitev skozi prodajo doživljajskih paketov, ki bodo gostu ponujeni ali si jih bo lahko sestavil sam. V ponudbo želimo vključiti vse ponudnike iz Občine Podčetrtek in Občine Kozje.

Pričakovani rezultati aktivnosti

 • Zbirnik celotne turistične ponudbe s predstavitvenim tekstom in fotografijami ponudbe
 • Booking sistem za rezervacijo namestitev pri ponudnikih
 • Spletna trgovina doživetij ter lokalnih izdelkov
 • Prevod spletne strani v več jezikov
 • Vzpostavitev pogojev za trženje preko spleta

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

 1. Vzpostavitev spletne strani
 2. Projektno vodenje
 3. Pridobivanje informacij o turistični ponudbi

Kratek povzetek operacije

Večina turističnih storitev na območju LTO Podčetrtek je usmerjena k prodaji večjim skupinam (avtobusi). Razlog za to je, da jim turistična dejavnost ni primarna dejavnost, ki bi jim prinašala večino sredstev za preživetje. Posledica te situacije je, da gostje, ki pridejo na našo destinacijo večkrat naletijo na zaprta vrata turistične kmetije, kulturne znamenitosti, zidanice,… S tem zgubljamo/jo denar in ne dosežemo svojih turističnih potencialov.

Večje turistične destinacije ponujajo na spletni straneh t.i. turistične aranžmaje s katerimi ciljajo na individualne goste. Naš cilj je prodaja turističnih izdelkov in storitev preko spleta individualnim gostom, kar bi manjšim ponudnikom omogočilo, da zajamejo tudi ta segment. V ta namen bi vzpostavili novo spletno stran in spletno trgovino s turističnim paketi, izdelki in storitvami. Ker je LTO Podčetrtek receptivna turistična agencija ima vse pogoje za takšen način trženja.

Primer poteka

Individualni gost preko spleta kupi paket, ki vključuje degustacijo vina z narezkom za 2 osebi in se najavi pri ponudniku, ki ta paket ponuja. Turistični ponudnik je obveščen o prihodu gosta in se nanj pripravi, ga postreže in proda. Ponudnik je zaradi tega postal manj odvisen od velikih skupin, ki pridejo z avtobusi in je lahko postregel individualne goste.

Glavni izzivi

 • Dodatna turistična ponudba se ne razvija in stagnira. Lokalni ponudniki so se usmerili k prodaji skupinam (avtobusom), saj je to lažje. Individualni gostje prihajajo samo k večjim turističnim ponudnikom, ki sprejemajo individualne goste in imajo odpiralni čas. Gostje ne doživijo nič novega in počasi postaja trg zasičen. Izziv je kako manjšim turističnim ponudnikom omogočiti prihode individualnih gostov, kljub nerednemu odpiralnemu času.
 • Kako urediti spletno stran, da bo za goste zanimiva in bo zagotavljala kvalitetne informacije, možnosti rezervacije in možnosti nakupa doživetij.

Povezave:

Evropska Komisija, razvoj podeželja

LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020

Program Razvoja podelželja Republike Slovenije 2014-2020